Kibice / Kupujący zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z usług Serwisu. Rozpoczęcie korzystania z usług jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest zakupienie usług lub biletów na wydarzenia organizowane przez Klub.
Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone przez Administratora – Klub Sportowy Dreman Futsal opole Komprachcice

Zasady płatności oraz zwrotów

Całkowity koszt usługi/biletu jest wyszczególniony na stronie zakupowej produktu/usługi. Po uiszczeniu opłaty i zaksięgowaniu jej przez Administratora, Kupujący otrzymuje potwierdzenie / bilet elektroniczny drogą mailową.
W przypadku rezygnacji z usługi / uczestniczenia w evencie, Kupujący ma prawo do uzyskania zwrotu dokonanej płatności pomniejszonej o koszty obsługi, pod warunkiem, że rezygnacja nastąpi nie później niż w terminie 48h od daty eventu. W przypadku rezygnacji w dniu eventu lub w czasie krótszym niż 48h Kupujący jest zobowiązany pokryć pełną sumę.

Zmiana terminu na inny możliwa jest wyłącznie z zachowaniem min. 48h wyprzedzenia liczonego od wcześniej ustalonej daty eventu i tylko gdy istnieje taka możliwość po stronie organizatora.

Rezygnacja może zostać zgłoszona przez Kupującego drogą elektroniczną na adres biuro@dremanfutsal.pl

Reklamacje

Zleceniodawca ma prawo do korzystania z prawa do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stosownie do właściwych przepisów prawa, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej pisemne zgłoszenie na adres siedziby Zleceniobiorcy.
Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na wskazany przez niego adres pocztowy lub pocztą elektroniczną.

Ogólne warunki udziału w wydarzeniu

Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do:
1. Odmowy wstępu na teren wydarzenia posiadaczom biletów / karnetów, u których: stwierdzono posiadanie broni,
wskaźników laserowych lub jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych uczestników oraz będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
2. Odmowy wstępu na teren obiektu posiadaczowi biletu / karnetu nie przestrzegającego warunków wydarzenia, nie stosującego się do poleceń organizatora imprezy lub zachowującego się w inny sposób zagrażający innym uczestnikom wydarzenia.
3. Organizator wydarzenia może zażądać, by posiadacz biletu / karnetu opuścił teren obiektu i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie te zostało wykonane.
4. W szczególnych okolicznościach odmowy wniesienia na teren wydarzenia oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu nagrywającego audio-video.
5. Dokonania wszelkich możliwych zmian w przebiegu wydarzenia z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych.
6. Odwołania lub rezygnacji z wydarzenia z przyczyn będących poza kontrolą organizatora, bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób poza zwrotem części lub całkowitej sumy, na jaką opiewał bilet, w zależności od osobistego uznania organizatora.
7. Zmiany programu pod względem czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
8. Zmiany miejsca posiadaczowi biletu na inne, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Kupujący zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz świadczonych usług Strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.).