WPROWADZENIE

Dreman Futsal Opole Komprachcice pragnie poinformować Państwa o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych. W niniejszej Polityce prywatności i plików cookies wyjaśniamy, jakie dane osobowe zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy.

Dane osobowe oznaczają wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio na ich podstawie. Danymi osobowymi mogą być takie informacje, jak nazwiska, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne (w sieci), identyfikatory online lub inne cechy charakterystyczne dla danej osoby fizycznej.

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies ma zastosowanie, kiedy odwiedzają Państwo nasze strony oraz korzystają z naszych rozwiązań i innych serwisów, w tym strony z wydarzeniami, które odsyłają do niniejszej Polityki lub na których wyświetla się link do niej. Niniejsza Polityka prywatności może być uzupełniona dodatkowymi oświadczeniami dot. prywatności lub warunkami, które zostaną Państwu przekazane.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Definicje.

Następujące sformułowania należy rozumieć w zdefiniowany poniżej sposób:

 1. Gość – jest to osoba, która za pomocą przeglądarki internetowej pozostaje w Witrynie Administratora.
 2. Klient – należy przez to rozumieć Usługobiorcę, Gościa, Osobę zainteresowaną.
 3. Osoba zainteresowana – jest to osoba fizyczna wystosowująca zapytanie do Administratora, osoba fizyczna występująca w imieniu własnym albo osoba fizyczna, będąca członkiem zarządu lub inną osobą uprawnioną do reprezentacji występująca w imieniu osoby prawnej, o dokonanie Weryfikacji i założenie konta w Witrynie.
 4. Usługobiorca – jest to osoba fizyczna, która we własnym imieniu i na własny rachunek albo członek zarządu lub inna osoba uprawniona do reprezentacji osoby prawnej, wspólnik lub beneficjent rzeczywisty osoby prawnej, która dokonała Weryfikacji w Witrynie i została pomyślnie oceniona w tymże procesie Weryfikacji oraz rozpoczęła korzystanie z usług Administratora.
 5. Weryfikacja – jest to proces składający się z czynności faktycznych, częściowo zautomatyzowany, prowadzony przez Administratora i Podmioty współpracujące, polegający na określeniu i sprawdzenia prawidłowości i prawdziwości danych Osoby zainteresowanej, celem przypisania Osobie zainteresowanej statusu Usługobiorcy.
 6. Witryna – jest to strona Administratora prowadzona w sieci Internet pod adresem https://dremanfutsalteam.pl/.

Kto kontroluje Państwa dane osobowe?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, iż Administratorem danych osobowych klienta jest Klub Sportowy Komprachcice  z siedzibą: ul.Szkolna 18, 46-070 Komprachcice, adres e-mail: biuro@dremanfutsal.pl („Administrator”).

W sprawach ochrony danych osobowych należy kontaktować się poprzez e-mail: biuro@dremanfutsal.pl

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe klienta mogą zostać udostępnione pracownikom lub współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora, a także podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, w tym: księgowych, informatycznych, marketingowych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi świadczenie usług, prowadzenie swojej działalności, przygotowanie i dystrybucję materiałów marketingowych („Podmioty Współpracujące”).

Państwa dane mogą być przekazywane właściwym organom (Policji, Prokuraturze, Sądom) zgodnie z jurysdykcją prowadzonego postępowania w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań, na ich żądanie zgłoszone z zachowaniem właściwej dla postępowania procedury z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Administrator w szczególności dochowuje należytej staranności przy selekcji oraz wyborze Podmiotów Współpracujących, a następnie na etapie zawierania z nimi umowy, upewnia się, iż podmioty te zapewniają należyty poziom zabezpieczeń w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.

Gdzie przechowujemy Państwa dane osobowe?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem, wewnętrznymi procedurami Spółki Administratora oraz niniejszą Polityką Prywatności

Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, również jeżeli na życzenie Klienta dostawa towarów lub usług ma być dostarczona poza obszar EOG, Administrator stosuje wszelkie dostępne środki techniczne w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych oraz przetwarza dane Klienta wyłącznie na podstawie jego dobrowolnej zgody.

Gwarancje i oświadczenia Administratora.

Administrator gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. Administrator dokonuje zbierania jedynie tych danych, które są niezbędne do wykonania umowy. Administrator nie przetwarza bez zgody Klienta danych ponad zakres niezbędny do wykonania umowy wykonywania usług elektronicznych lub ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego bez uprzedniej zgody Klienta.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

W związku z charakterem usług Administratora, Administrator nie przetwarza żadnych danych osób fizycznych, które nie ukończyły 18 roku życia, lub które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych z uwagi na właściwe orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu całkowitym, lub które winny działać za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego z uwagi na ubezwłasnowolnienie częściowe.

Na jakiej podstawie Administrator przetwarza Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w poniższych celach i w oparciu o poniższe podstawy prawne:

 • w zakresie w jakim przetwarzanie będzie odbywało się w związku z prowadzeniem przez Administratora działalności oraz realizowaniu na rzecz Klienta usług, tj. w zakresie odbierania i archiwizowania oświadczeń woli Klienta w związku z podjęciem aktywności na stronie internetowej https://dreman.pl/, oraz aplikacji mobilnej dla pracowników i pracodawców w celu wykonania umowy o wykonywanie usług elektronicznych, a więc w celu umożliwienia założenia konta w aplikacji, utrzymywania konta i jego funkcjonalności i wykonywania pozostałych usług elektronicznych, jak również w celu wykonywania umów, których stroną jest klient lub podjęcia działań na żądanie klienta przed zawarciem umowy, w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji – 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizacji zawartej umowy, Administrator przetwarza dane osobowe w związku z obowiązkami nakładanymi przez przepisy prawa w tym ustawę o podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania przez Administratora paragonów fiskalnych oraz faktur VAT – 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub zgłoszonych roszczeń, w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed właściwymi organami państwowymi, w celach analitycznych [optymalizacji naszych produktów w oparciu także o uwagi klienta na ich temat i zainteresowanie klienta, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi Klienta] – w naszej opinii przetwarzanie tych danych jest korzystne również dla użytkownika, gdyż powoduje ulepszenie jego doświadczenia oraz pozwala na oferowanie użytkownikowi lepszej jakości usług – 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • Po wyrażeniu odrębnej zgody na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb klienta, wysyłki materiałów marketingowych w kanałach komunikacji podanych przez Klienta (w tym także w postaci smsów/mmsów wysyłanych na podany przez klienta numer telefonu) – tylko jeżeli Pani/Pan wyrazi na to zgodę.
CELPODSTAWA PRZETWARZANIA
1.     Zarządzanie rejestracją Klienta w aplikacji mobilnej; pkt (1) ppkt. 1 Polityki PrywatnościPrzetwarzanie Państwa danych jest konieczne do spełnienia przez Administratora warunków Umowy prowadzenia konta aplikacji mobilnej Aby umożliwić Klientowi zarejestrowanie w aplikacji Administrator potrzebuje przetwarzać dane osobowe, w przeciwnym razie zarządzanie rejestracją a także utrzymywanie dostępu Klienta do jego konta w serwisie byłoby niemożliwe.
2.     Dokonywanie Weryfikacji w tym Weryfikacji zautomatyzowanej oraz Weryfikacji ręcznej Klienta; pkt (1) ppkt. 1 Polityki Prywatności oraz dodatkowo art. 22 ust. 2 lit. A oraz B RODO.Przetwarzanie Państwa danych jest konieczne i wynika z obowiązków prawnych nakładanych na Administratora przez szereg aktów prawnych –ustawę z dnia 1 marca 2018  roku o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu a także Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającą dyrektywę 2009/138/WE i 2013/36/UE, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG). Powyżej wskazane akty prawne wymagają od Administratora dokonania Weryfikacji Klienta – Weryfikacja ta obejmuje w szczególności ustalenie tożsamości, a także należyte potwierdzenie tejże, określenie adresu zamieszkania Klienta, określenie źródeł, z których Klient finansuje swoją działalność w Witrynie Administratora. Automatyczna Weryfikacja jest niezbędna do umożliwienia Klientowi skorzystania z usług . Bez dokonania atematycznej Weryfikacji, niemożliwe byłoby świadczenie przez Administratora usług. Administrator ma techniczną możliwość zweryfikowania decyzji podjętej w sposób zautomatyzowany oraz wpłynięcie na treść tejże decyzji na każdym etapie jej podejmowania.
3.     Wykonywanie umowy, świadczenia usługi na rzecz Klienta oraz skutki zawartej umowy lub świadczonych usług – pkt (1) ppkt. 1, 2 oraz 3 Polityki Prywatności.Przetwarzanie danych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy świadczenia usług. Uważamy, że mamy prawnie uzasadniony interes do dokonywania niezbędnych weryfikacji, celem wykrywania i zapobiegania nadużyciom podczas świadczenia usług na rzecz Klienta. W naszej opinii, przetwarzanie tych danych jest pozytywne dla wszystkich stron uczestniczących w procesie dokonywania płatności za usługi, a zwłaszcza dla Klienta, gdyż pozwala nam na podjęcie odpowiednich środków chroniących go przed próbami nadużyć ze strony osób trzecich. Ponadto Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące świadczonych na rzecz Państwa usług w zakresie w jakim jest to konieczne do prowadzenia ewidencji, celem wykazywania faktów dokonanych przez Klientów zakupów przed właściwymi organami państwowymi.
4.     Obsługa Klienta, Ulepszanie Produktów i Usług, Analiza Jakości – pkt (1) ppkt. 3 Polityki Prywatności; Polityka Cookies.Administrator ma prawnie uzasadniony interes do obsługi wniosków i zapytań formułowanych przez Klientów za pośrednictwem różnych, dostępnych środków kontaktu. W rozumieniu Administratora, przetwarzanie tych danych jest korzystne dla Klienta ze względu na możliwość jego odpowiedniej obsługi oraz na możliwość odpowiedzi na zadawane przez niego pytania. Jeżeli zapytanie Klienta dotyczy skorzystania z praw, o których informujemy poniżej lub też reklamacji naszych usług, to, co upoważnia nas do przetwarzania danych Klienta, to wymóg spełnienia ze strony Administratora spoczywających na nim obowiązków prawnych. Administrator posiada uzasadniony interes do przeprowadzenia badania użyteczności kanałów komunikacji oraz stopnia zadowolenia Klienta, gdyż w jego opinii przetwarzanie tych danych jest również korzystne dla Klienta. Pozwala bowiem na ulepszenie doświadczenia Klienta jako użytkownika oraz na zaoferowanie mu lepszej jakości usług. Ponadto zgodnie z Polityką Cookies, aby móc zaoferować Klientowi usługę elektroniczną możliwie najwyższej jakości dostosowaną pod kątem technicznym do jego indywidualnych preferencji oraz stałego ulepszania usług oferowanych na stronie internetowej https://dreman.pl,/ dokonujemy zbierania plików cookies w kategorii 1 oraz 2 w oparciu o ruch Klienta w Witrynie. Przetwarzanie plików Cookies następuje w sposób zautomatyzowany i w zakresie nieobjętym wyraźną zgodą Klienta jest potrzebne do ulepszania strony https://dremanfutsalteam.pl/ oraz zapewnienia Klientowi technicznej możliwości poruszania na stronie https://dremanfutsalteam.pl/.
5.     Marketing – pkt. (1) ppkt. 4 Polityki Prywatności; Polityka Cookies. Wszelkie działania marketingowe są prowadzone przez Administratora na podstawie złożonej przez Państwa wyraźnej zgody z precyzyjnie określonym celem przetwarzania.Podstawą prawną do przetwarzania danych Klienta w celach marketingowych jest jedynie jego wyraźna zgoda wyrażana, na przykład, w chwili zaakceptowania przez Państwa otrzymywania informacji dostosowanej do jego indywidualnych preferencji za pośrednictwem różnych środków lub, gdy akceptujecie Państwo podstawy prawne uczestnictwa w określonej akcji promocyjnej lub gdy dokonujecie Państwo akceptacji ustawień Cookies zbieranych przez Witrynę. Działania Administratora w tym zakresie mają na celu przedstawienie Klientowi oferty katalogu usług Administratora, jak najbardziej odpowiadającej preferencjom Klienta.

Administrator zapewnia, iż podanie wszelkich danych jest dobrowolne, ale w zakresie innym niż w celu otrzymywania ofert i materiałów marketingowych lub marketingu bezpośredniego (podstawy przetwarzania określone w pkt. (1) ppkt. 4), podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy świadczenia usług i ich dostarczenia. Brak podania danych osobowych lub żądanie usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych będzie powodował niemożliwość świadczenia usług i w ww. zakresie.

Jak długo Administrator przechowuje Państwa dane osobowe?

(„Okresy przetwarzania”)

Administrator przechowuje dane osobowe przetwarzane dla:

 1. Gościa – dane osobowe Gościa przetwarzane będą do momentu pozostawania Gościa na stronie https://dreman.pl/ oraz w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie plików Cookies do celów marketingowych do czasu wycofania przez Gościa zgody na takie przetwarzanie.
 2. Osoby zainteresowanej – dane osobowe Osoby zainteresowanej będą przetwarzane do momentu udzielenia Osobie zainteresowanej odpowiedzi na wystosowane zapytanie albo do momentu dokonania Weryfikacji (a) pozytywnej – wówczas dane Osoby zainteresowanej będą przetwarzane zgodnie z okresami przetwarzania dla Usługobiorcy, (b) negatywnej – wówczas dane osobowe Osoby zainteresowanej nie będą dalej przetwarzane.
 3. Usługobiorcy – dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego opartego o ustawę o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu, tj. przez okres 5 lat od chwili zakończenia ostatniej relacji z Klientem zgodnie z § 47 w/w ustawy.

Jakie mają Państwo prawa?

Administrator przechowuje dane osobowe na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają jedynie wyselekcjonowani pracownicy oraz współpracownicy wskazani powyżej. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić ich pełne bezpieczeństwo. Prawa Klientów związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 3. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem,
 7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody.


Aby skorzystać z powyższych praw Klient powinien się skontaktować z Administratorem. Aby mieć pewność, że kontaktuje się z Administratorem osoba uprawniona do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację.


W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub na nasz adres mailowy.

POLITYKA COOKIES

 1. Korzystamy z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu końcowym użytkownika podłączonym do sieci Internet. Wykorzystujemy Cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe o sposobie korzystania ze strony https://dreman.pl/, które przechowywane są po stronie przeglądarki osoby odwiedzającej, zawierające dane na temat korzystania użytkownika z tej strony. Do tych samych celów stosowana jest również przestrzeń nazywana pamięcią lokalną przeglądarki użytkownika i postanowienia dotyczące plików cookies odnoszą się również do powyżej wspomnianej. Zbieramy Cookies w trzech kategoriach, które szczegółowo charakteryzujemy poniżej.
 2. Chcemy być blisko potrzeb naszych Klientów, dlatego analizujemy zanonimizowane informacje na temat używania strony https://dremanfutsalteam.pl/. W tym celu korzystamy z kodu Google Analytics. Jest to narzędzie do analityki internetowej, które pomaga nam udoskonalać funkcjonalność strony https://dreman.pl/. Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje, odnotowuje tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych Użytkowników. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików Cookies do analizowania działań Użytkowników. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś na stronie https://dreman.pl/, z jakiej witryny trafił na stronę https://dremanfytsalteam.pl/, jakiej rozdzielczości ekranu jest jego urządzenie, jakie przeglądał usługi na stronie https://dremanfutsalteam.pl/ etc. Korzystamy także z narzędzi HotJar do tworzenia mapy kliknięć, mapy skrolowania (pokazując do którego momentu strony przewijają odwiedzający). Korzystamy także z integracji z kanałem social media You Tube, Instagram i Facebook, który pozwala wyświetlać reklamy Facebook osobom, które już raz odwiedziły naszą stronę
 3. Domyślnie przeglądarki internetowe umożliwiają przechowywanie i dostęp do Cookies. Każda osoba przeglądająca stronę https://dremanfutsalteam.pl/ może poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików Cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. O przetwarzaniu cookies decydujesz poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
 4. Korzystając z witryny internetowej Administratora bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej w celu wyłączenia obsługi plików Cookies, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie na urządzeniu Cookies i dostęp do urządzenia końcowego użytkownika. Użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, aby wyłączyć obsługę plików Cookies. Powyższe postanowienie dotyczy plików Cookies 1 oraz 2 kategorii.
 5. Zbieranie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie plików Cookies kategorii 3 następuje na podstawie zgody na przetwarzanie danych na cele marketingowe złożonej uprzednio przez Klienta. Zgoda na przetwarzanie Cookies kategorii 3 jest dobrowolna i może w każdej chwili zostać wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 6. Informujemy, że ograniczenia stosowania Cookies mogą negatywnie wpłynąć na prawidłowość i wygodę działania strony dla Klientów. Administrator nie zapewnia pełnej funkcjonalności a także prawidłowości działania strony w przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie Cookies 1 oraz 2 kategorii.
 7. Cookies nie stanowią danych osobowych takich jak adres użytkownika, hasło, dane karty kredytowej a jedynie dane otrzymywane w sposób zautomatyzowany przez witrynę.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość lub rzetelność witryn internetowych osób trzecich.
 9. Administrator zbiera pliki Cookies w 3 kategoriach:
KategoriaNazwaPodstawa PrzetwarzaniaZarządzanieCel przetwarzania
Kat. pierwsza Wycofanie zgody na ich przetwarzanie spowoduje brak możliwość zapewnienia działania Witryny Administratora.Cookies funkcjonalneNiezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie Klienta – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.AdministratorSą one niezbędne, aby Witryna Administratora mógł działać prawidłowo. Używane są do utrzymywania sesji Klienta podczas odwiedzania witryny oraz logowania do Konta. Zapewniają odpowiednie wyświetlanie Witryny, dostosowują usługi od strony technicznej do wyborów Klienta. Służą do identyfikacji sesji http użytkownika. Są one powszechne we wszystkich aplikacjach internetowych w celu identyfikacji żądań użytkowników podczas sesji. Pozwalają one na identyfikację statusu nawigacji użytkownika na stronie.
Kat. drugaCookies statystycznePrawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.Google Analytics – Podmiot Trzeci Administrator – w pozostałym zakresieAdministrator mierzy w ten sposób ruch na stronie, bada efektywność działań a także ulepsza funkcjonowanie strony internetowej, a także zapobiega działaniom niepożądanym (np. ruchowi botów, zagrożenia użytkowników niepożądanymi treściami). Co do Google Analytics – umożliwiają monitorowanie witryny za pomocą narzędzia Google Analytics, które jest usługą świadczoną przez Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a więc poza obszarem EOG. Używane są w celu uzyskania informacji o dostępie użytkownika do witryny internetowej, np. do określenia liczby odwiedzin witryny przez Klienta, daty pierwszej i ostatniej wizyty, czasów trwania odwiedzin, wyszukiwarki, której Klient użył do uzyskania dostępu do witryny lub linku, który został użyty do przekierowania do witryny. Administrator nie ma wpływu na treść oraz techniczną zawartość tych plików, jest ona determinowana oraz przechowywana przez Google Inc. Dlatego Administrator zaleca zapoznanie się ze stroną prywatność Google Analytics, https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
Kat. trzeciaCookies marketingoweZgoda złożona przez Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.Administrator oraz Podmioty TrzecieAdministrator używa ich do personalizowania reklam wyświetlanych w witrynie oraz w witrynach zewnętrznych, biorąc pod uwagę działania i preferencje Klienta w Witrynie, dostosowywania treści przekazów reklamowych do preferencji Klientów.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do wiodącego organu nadzorczego zgodnie z art. 56 RODO, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, lub w przypadku przetwarzania znacząco wpływającego na osoby w innym państwie członkowskim, organ nadzorczy właściwy dla tego państwa członkowskiego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy RODO.