REGULAMIN KONKURSU MIKOŁAJKOWEGO ,,WYGRAJ KOSZULKĘ”

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

§ 1.

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki oraz zasady przeprowadzania Konkursu ,,Wygraj koszulkę” („Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest Dreman futsal
 3. Konkurs przeprowadzony zostanie przez Organizatora wśród użytkowników serwisów Facebook (www.facebook.com)
 4. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:
 5. Komisja konkursowa – grupa osób powołana przez Organizatora do rozstrzygania spraw związanych z Konkursem; sposób powołania Komisji Konkursowej określa Organizator;
 6. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie spełniająca wymagania wskazane w §2 ust. 3 Regulaminu;
 7. Zadanie konkursowe – przedmiot oceny Komisji konkursowej, o którym mowa w §2 ust. 4 Regulaminu;
 8. Laureat – Uczestnik będący autorem rozwiązania Zadania konkursowego wyróżnionego przez Komisję Konkursową
 9. Nagroda – oryginalna koszulka Dreman Futsal w jednej z barw klubowych
 10. Materiał – komentarz zgłaszany przez Uczestnika do Konkursu
 11. Czas trwania Konkursu – Konkurs rozpocznie się o godzinie 19.00 i trwa do zakończenia meczu Mikołajkowego pomiędzy Dreman Futsal a Futsal Leszno, 6.12.2020.Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami lub zarządzającymi serwisami Facebook.
 12. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Rozdział 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

§ 2.

 1. Udział w Konkursie oraz udostępnianie danych związanych z uczestnictwem w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy drużyny Dreman Futsal ani Dreman Sp. Z o.o., a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, powinowatych do drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 2, w Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które:
 4. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 5. są rezydentami, czyli posiadają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. Posiadają konto osobiste („Profil”), w serwisie Facebook założone i prowadzone zgodnie z regulaminami wymienionego serwisu; dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe, zgodne z rzeczywistością i regulaminem serwisu, na którym istnieje Profil.
 7. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu pod postem konkursowym w serwisie Facebook odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 8. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą zamieszczenia rozwiązania Zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 3, na Profilu w serwisie Facebook.
 9. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

Rozdział 3. Zasady i przebieg Konkursu.

§ 3.

 1. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w Czasie trwania Konkursu.
 2. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony na podstawie zamieszczonej na portalu Facebook prawidłowej odpowiedzi, polubionej przez największą liczbę osób.   
 3. Nagroda zostanie przyznana po zakończeniu Konkursu i ogłoszona na portalu społecznościowym Facebook .
 4. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę.

Rozdział 4. Laureat i Nagroda.

§ 4.

 1. Przyznane w Konkursie Nagrody, o których mowa w ust. 3, podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 200 ze zm.)
 2. W Konkursie przyznana zostanie 1 nagroda składająca się z oryginalnej koszulki meczowej drużyny Dremal Futsal, w wybranym przez Laureata Konkursu rozmiarze, wraz z imieniem i numerem.
 3. Wyłonienie Laureatów nastąpi w ciągu siedmiu dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu.
 4. Informacja o przyznaniu Nagród, zawierająca imię i pierwszą literę nazwiska lub nick, z którego Uczestnik korzysta w serwisie Facebook opublikowana na profilu Organizatora w serwisie Facebook.
 5. Laureaci za pośrednictwem oficjalnego profilu Dreman Futsal w serwisie Facebook, zostaną poproszeni w wiadomości prywatnej, w ciągu dwóch dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu, o kontakt mailowy z Organizatorem, w którym Laureaci zobowiązani będą przesłać Organizatorowi dane teleadresowe do przekazania Nagrody oraz dane niezbędne do regulacji zobowiązań podatkowych, o których mowa w ust 1 i 2.
 6. W przypadku, gdy Organizator nie otrzyma w terminie pięciu dni roboczych odpowiedzi mailowej na informację powiadamiającą o przyznaniu Nagrody (ust. 6 powyżej), Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni kolejnego Laureata.
 7. Nagroda zostanie przekazana w siedzibie sponsora tytularnego Dreman Sp. Z o.o. Oleska 6, 45-052 Opole.
 8. W wypadku rezygnacji przez Laureata z odbioru Nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody, a Komisja Konkursowa dokona wyboru kolejnego Laureata.
 9. Prawo do Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Laureat nie może zastrzec szczególnych właściwości Nagrody. Nagroda może zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7 i 9 powyżej Laureat traci prawo do Nagrody.

Rozdział 6. Prawa i obowiązki Organizatora.

§ 6.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Profili Laureatów w serwisie Facebook pod kątem zgodności ich postępowania z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeśli lub Laureat zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, traci on prawo do Nagrody, a Nagroda zostanie przekazana kolejnemu lub Laureatowi.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, poprzez:
 3. podjęcie działań, mających na celu fałszowanie wyników i fałszowanie danych;
 4. Udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego Profilu w serwisie Facebook;
 5. Prowadzenie działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym godzących w prawa i dobra osób trzecich prawem chronione;
 6. Prowadzenie działań naruszających uzasadnione interesy Organizatora lub godzących w jego wizerunek;
 7. Używanie zwrotów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe;
 8. prowadzenie działań mających na celu manipulowanie wynikami Konkursu poprzez naruszenie praw autorskich, innych praw własności intelektualnej lub dóbr prawem chronionych.
 9. Informacje w przedmiocie przyczyn wykluczenia Uczestników zostaną im udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę. W przypadku sytuacji spornych lub innych wątpliwości związanych z procedurą Konkursu, decyzje rozstrzygające wyda Komisja Konkursowa

Rozdział 7. Dane osobowe.

§ 7.

 1. Uczestnictwo w Konkursach związane jest z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestników obejmujących: imię i nazwisko, datę urodzenia, w zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu, w tym wyłonieniem wyników i publikacją danych Laureatów.
 2. Dane osobowe Uczestników testów będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych Uczestników jest Gminny Klub Sportowy Dreman Futsal.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu: wyłonienia Laureatów i zaprezentowania wyników. Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych osobowych. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Uczestników Akademii jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody. Dane będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończeniu Konkursu oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją Konkursu.

Rozdział 8. Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu

§ 9.

 1. Regulamin dostępny jest:

1) w siedzibie Organizatora Konkursu: Gminny Klub Sportowy GKS Komprachcice

ul. Rolnicza 8, 46-070 Komprachcice.